• Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Spośród wielu miłości, które dziś oferuje świat, w ciszy naszego serca usłyszałyśmy zaproszenie Boga, by swoje życie poświęcić Jego Miłości. Celem naszego życia jest trwanie w miłości i obecności Boga oraz czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, by jak najwięcej osób poznało, pokochało i zjednoczyło się z Bogiem.
 • W jedności jest nasza siła

  W jedności jest nasza siła

  Życie we wspólnocie wiary jest jednocześnie darem i zadaniem. Dzielimy z innymi zarówno nasze dary i łaski jak i słabości, i przez to kim jesteśmy przyczyniamy się do całokształtu życia wspólnoty.
 • Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, odpowiadamy Mu naszą miłością i dobrowolnie wybieramy drogę wskazaną nam przez Chrystusa. Przez naszą profesję zakonną ślubujemy żyć w konsekrowanej czystości, ewangelicznym ubóstwie i apostolskim posłuszeństwie we wspólnocie zakonnej.
 • Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w duchu błogosławionej Matki Teresy. Pracujemy w szkolnictwie lub w innych dziedzinach, w których nasza służba wychowawcza jest szczególnie potrzebna.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Aktualności Shalom 1

A K T U A L N O Ś C I  Nr 1

Upamiętnienie Dni Kobiet i Dziewcząt w miesiącu marcu

     W miesiącu marcu modlimy się za kobiety i dziewczęta, aby w duchu bł. Matki Teresy, przeciwdziałać upadkowi wiary i moralności, a także, by „doprowadzić do odnowy życia rodzinnego a przez to do pozytywnej przemiany społeczeństwa” (Zaufać i Odważyć się, s. 12-13).  

Więcej informacji w Załączniku 1 poniżej.

Dzień Świętości Życia- 25 marca-w roku 2016 obchodzony -  4 kwietnia

  Dzień ten jest okazją do solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących                      wsparciu i ochronie życia.

       Więcej informacji w Załączniku 2 poniżej.

Załącznik 1

Upamiętnienie Dni Kobiet i Dziewcząt w miesiącu marcu:

Międzynarodowy Dzień Kobiet - 8 marca

Krótka historia:

Przypadający na dzień 8 marcaMiędzynarodowy Dzień Kobiet związany jest z wyrażeniem szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Dnia 8 marca 1908 roku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej w Nowym Jorku rozpoczęło strajk. Domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące kobiety w pomieszczeniach fabrycznych, bo chciał uniknąć rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet.

Po raz pierwszy święto było obchodzone 19 marca 1911 roku w Danii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 1913 roku święto przeniesiono na 8 marca. W Polsce po raz pierwszy Święto Kobiet obchodzono w 1948 roku.

Współcześnie respektują to święto kraje takie, jak Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Cypr, Kuba, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Indie, Węgry, Francja i oczywiście Polska.

Działania:

Przeczytaj jeden z listów św. Jana Pawła II - List do Kobiet A CIASCUNA DI VOI (LdK), który jest apologią kobiety i jej praw oraz apelem skierowanym do każdej kobiety, by stała się tym, kim jest w istocie lub List Apostolski Mulieris Dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety.

Zapoznaj się z treścią Międzynarodowej Refleksji Solidarności Shalom SSND pt:,,Odważne kobiety i dzieci” Marzec 2016.

Sięgnij do lektury np. książki ,,Kobiety w Biblii” Wydawnictwa ZNAK   lub  bezpośrednich źródeł  takich jak Stary Testament opisujący udział kobiet w życiu Izraela lub Nowego Testamentu  opisującego rolę kobiet w otoczeniu Chrystusa a także związanych z Jego męką, śmiercią , złożeniem do grobu i Jego zmartwychwstaniem.

Pochyl się również nad:

1.     Myślą Papieża Franciszka

„Wy kobiety umiecie ucieleśniać czułe oblicze Boga, Jego miłosierdzie, co przekłada się na gotowość, by bardziej poświęcać czas niż zajmować przestrzenie, by zaakceptować, a nie wykluczać. W tym sensie, chciałbym nakreślić kobiecy wymiar Kościoła jako gościnne łono odradzające do życia” (Papież Franciszek, Przemówienie do Uczestników obrad Papieskiej Rady ds. Kultury,7.02.2015)

„Bóg wyposażył kobietę [w niezliczone dary] dla krzewienia wrażliwości, zrozumienia i dialogu w uśmierzaniu wielkich i małych konfliktów, w opatrywaniu zranień, troszczeniu się o życie na każdym szczeblu społecznym oraz w ucieleśnianiu miłosierdzia i czułości dla pojednania i jedności naszego świata” (Papież Franciszek,  List do PrzewodniczącegoPapieskiej Rady Iustitia et Pax,25.05.2015)

2.  Modlitwą za dziewczęta i kobiety

Matko łaski pełna, cała Twoja kobieca istota wyraża delikatność i czułość Twojego Serca. Maryjo, każdy Twój gest, słowo, spojrzenie jest przepełnione miłością. Matko Pięknej Miłości ukaż dziewczętom i kobietom całego świata wartość i sens miłości czystej, bezinteresownej, oddanej aż po dar z siebie. Otwórz ich serca na miłość, która wyzwala z tego, co zamyka na życie. Matko z wielką troską pochylona nad Dzieciątkiem w Betlejem i nad każdym człowiekiem i jego historią życia. Naucz dziewczęta i kobiety szacunku, poszanowania praw i godności własnej oraz osób postawionych na ich drogach życia. Maryjo, niech Twoje wrażliwe, pełne dobroci Serce będzie dla nich wzorem budowania serdecznych i szczerych relacji z drugim człowiekiem i uwrażliwi na sprawy innych ludzi. Matko z nami idąca, spraw by ich serca i umysły były świadome wielkiej prawdy, że są umiłowanymi dziećmi Boga a ich ciała są żywą Świątynią Ducha Świętego, który uzdalnia do wszelkiego dobra i czyni prawdziwie wolnymi. Matko Dobrej Rady naucz dziewczęta i kobiety patrzeć i rozumieć w wierze sens zdarzeń ich życia oraz dobrze odczytać i wypełnić swoje powołanie do służby w Kościele, w rodzinie i w świecie. Bądź Przewodniczką i Wspomożycielką na ścieżkach ich ziemskiego pielgrzymowania. W Twoje Dłonie składamy nasze prośby a Ty Matko Wszystkich Żyjących, zanieś je przed tron Twego Syna Chrystusa. Amen.

3.  Litanią kobiet biblijnych

Wejdźmy w świetlany korowód kobiet biblijnych, naszych sióstr. Niech ich umiłowanie życia przenika nas i prowadzi do coraz większego zgłębiania wezwania Boga, który powołuje nas, abyśmy w dzisiejszym Kościele były kobietami, dającymi całkowicie siebie, abyśmy były wiernymi córkami Maryi.

KOBIETY, KTÓRE DAŁYŚCIE ŻYCIE, które wierzyłyście w miłość. Ożywione potężną siłą wewnętrzną jawicie się nam jako kobiety czuwające, odważne i nie lękające się trudności. Niech ten dynamizm pochodzący z waszej wiary przenika nasze wnętrze.

SARO, wspaniała matko, nosicielko "dziecka uśmiech", niech Twa obecność towarzyszy naszej drodze, aby dojrzewały owoce zawartego przez nas przymierza (Rdz 11,49; Iz 51,2).

HAGAR, nasza siostro, która nadałaś Bogu imię "Tego, który widzi" bądź z nami w chwilach trudnych doświadczeń, pomóż wtedy kroczyć drogami nadziei  (Rdz 16,25).

MIRIAM, ty, która czuwasz w miłości żarliwie opiewając odnalezioną wolność. Prowadź nas poprzez nasze pustynie na nową drogę, która uczyni z nas lud wierny Bogu (Wj 2, 1-10; 16, 19-21; Lb 12; 20, 1-2; Pwt 24, 8-9; 1Krn 6,1-3; Mi 6, 3-4).

CHULDO, przewidująca prorokini, udziel nam daru jasnego widzenia, abyśmy kroczyły pewnie naprzód ku nowemu światu (1Krl 22, 11-20; 2 Krn 34, 22-28).

RUT I NOEMI, złączone przez obietnicę nauczcie nas tworzyć między sobą mocne więzi, które będą ziarnami zapowiadającymi żniwa. (Księga Rut)

ESTERO, wielka królowo, której usilna prośba została wysłuchana, pomóż nam stać się nieskazitelnymi, aby nasz autorytet i wpływy przyczyniały się do ochrony życia naszego ludu. (Księga Estery)

MARYJO Z NAZARETU, nasza siostro, przyjaciółko i matko, kobieto obdarzona niezwykłą łaską, w której Pan upodobał sobie - i jednocześnie jedna z nas - wspieraj nasze oddanie w miłości, abyśmy głosiły obietnicę przyjścia Twojego Syna. (Łk 1, 1-55)
KOBIETO CIERPIĄCA NA KRWOTOK, wmieszana w tłum w poszukiwaniu uzdrowienia, otwórz nasze serca na przyjmowanie tych, którzy nieśmiało, ale z nadzieją, proszą nas o pomoc (Mk 5, 25-34; Łk 8, 43-48; Mt 9, 20-22).

KOBIETO KANANEJKO, tak pełna godności i wiary w spotkaniu z Jezusem, naucz nas karmić nasze życie wewnętrzne każdym okruchem Słowa, gestu, spotkania.(Mt 15, 21-28)

KOBIETO NAMASZCZAJĄCA OLEJKIEM, która przełamałaś bariery tradycji, aby w wolności dziecka zbliżyć się do Jezusa; bądź nam natchnieniem przy nawiązywaniu nowych relacji z ludźmi, byśmy w ten sposób budowali Królestwo Boże (Mk 14, 3-9; Mt 26, 6-13).

KOBIETO POCHYLONA, zasłuchana całą sobą i uważna pomimo swych dolegliwości cielesnych; przypominaj nam o ukrytych w nas możliwościach, które mogą zawsze na nowo się ukazać pomimo naszych ograniczeń (Łk 13, 10-17).

KOBIETO PRZY STUDNI, która pragniesz otrzymać wodę żywą, ożyw nas w chwilach przygnębienia i zachęć do poszukiwania światła we wnętrzu naszych własnych studni (J 4, 1-42).

KOBIETO Z TŁUMU, która nie lękałaś się być inną i krzyczeć prawdę, daj nam odwagę zabierania głosu pomimo sprzeciwów (Łk 11, 27-28).

MARIO Z MAGDALI, nasza siostro uwolniona od siedmiu złych duchów, ty oddałaś się całkowicie Jezusowi jako umiłowana oblubienico, zostań z nami, by walczyć przeciw złym duchom, które przeszkadzają nam głosić Słowo Boże z mocą i przekonaniem.    (Łk 8; 1-2; Mt 27; 55-56; Mt 27; 57-61; J 20; 1-18)

MARIO, MATKO JANA-MARKA, dzięki twemu zaangażowaniu nie lękającemu się trudności, w zaufaniu służyłaś pierwotnemu Kościołowi, ukaż nam, jak żyć takim samym zaufaniem, nie bojąc się podejmować koniecznego ryzyka (Dz 12, 11-17).

ANONIMOWE CÓRKI FILIPA, całkowicie oddane misji prorockiej, nauczcie nas być bardziej uważnymi na znaki czasu w codzienności naszego życia (Dz 21, 8-14).

KOBIETY Z PIĘĆDZIESIĄTNICY, które razem z Maryją otrzymałyście Ducha Świętego udzielajcie nam mocy do głoszenia chwały Pana we wszystkich zakątkach świata (Dz 1, 12-14; 2, 1-18).

KOBIETY PRZYMIERZA, MATKI I ŻONY, SIOSTRY I CÓRKI, WDOWY I PROROKINIE, KOBIETY PIERWSZYCH WIEKÓW KOŚCIOŁA, dzielne i mężne, tak różniące się między sobą wiekiem, pochodzeniem i otrzymanymi darami, przybądźcie, by kroczyć z nami na drodze wiary, gdy otwieramy serca na przyjęcie darów i wezwań Ducha Świętego.

UBOGA WDOWO, która wrzuciłaś do skarbony wszystko, co miałaś na swoje utrzymanie, pomóż nam uwolnić się od naszych ludzkich zabezpieczeń i całą nadzieję złożyć w Panu. (Łk 21,4)

(modlitwa i litania ze strony http://www.marianki4you.opw.pl/m_kobiet.html)

Załącznik nr 2

Dzień Świętości Życia - 25 marca  

w tym roku obchody tego święta zostały przeniesione na dzień 4 kwietnia.

Historia:

Dzień Świętości Życiazostał ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski 1998 r. Jest to okazja do dziękczynienia i refleksji nad życiem, którym zostaliśmy obdarowani.  Jego ustanowienie daje odpowiedz na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II zawarte w encyklice Evangelium vitae („Ewangelia Życia”) z 1995 r.                                                                                              

W tekście encykliki czytamy, że podstawowym celem Dnia Świętości Życia jest „budzenie  w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Dnia 24 marca obchodzimy  Narodowy Dzień Życia, uchwalony przez Sejm RP w 2004 roku. Stanowi on „okazję do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.                                                                          

Działania:

 „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…”     (Evangelium vitae)

Zapoznaj się z tekstem encykliki papieża Jana Pawła II pt. ,,Evangelium vitae” (Ewangelia Życia") .

W tym dniu weź udział we Mszy św, wspólnej modlitwie,

Zastanów się nad ,,Duchową Adopcją ”

Przeczytaj i podziel się z innymi:

W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi:


Papież Franciszek –„Prawo do życia jest pierwszym spośród ludzkich praw”

Jan Paweł II -"Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!".

Pius XII - "Wszelka istota ludzka, nawet dziecko w łonie swej matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio od Boga, a nie od rodziców czy od jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej. A więc żaden człowiek, żaden autorytet ludzki, żadna wiedza, żadne ´wskazania´ medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne nie dają należytego tytułu do rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem niewinnym życiem ludzkim".

Jan XXIII - "Niech więc wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga działania Boga - Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy".

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński - "W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród".

Matka Teresa z Kalkuty - "Aborcja niszczy nie tylko życie dziecka, ale także sumienie matki”.

Matka Teresa z Kalkuty- "Jak można mówić, że na świecie jest za dużo dzieci? To jakby powiedzieć, że na świecie jest za dużo kwiatów."

Henry Hyde -“To jest debata o naszej świadomości ludzkiej godności, co to znaczy być członkiem rodziny ludzkiej (społeczeństwa), choć maleńkim, bezsilnym i niechcianym.”

Gandhi -"Wydaje mi się jasne jak słońce, że aborcja byłaby zbrodnią/przestępstwem.”

Beyonce -Słysząc bicie serca nienarodzonego dziecka powiedziała "to była najpiękniejsza muzyka, jaką kiedykolwiek w życiu słyszałam." (cytat odnosi się do dziecka, które Beyonce poroniła)

Dr Mildred Jefferson –„Walka o prawo do życia nie dotyczy niewielu, ale dotyczy każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, którzy dbają nie tylko o własną rodzinę, ale całą rodzinę ludzką.” 

Ronald Reagan -  „Zauważyłem, że wszyscy którzy popierają aborcję zdążyli się już urodzić.”