Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfikowana w grupie 108 Męczenników za wiarę okresu II wojny światowej (biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich), w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie, przez Ojca świętego Jana Pawła II. Jej święto jest obchodzone co roku 12 czerwca. Dziś rozpoczynamy nowennę przed jej liturgicznym wspomnieniem.

 

Rozważanie wymiarów Jej duchowego życia w świetle Słowa Bożego zaczerpniętego z liturgii dnia i naszej Konstytucji Jesteście Posłane, ukazuje kierunek naszego życia. Wsłuchujmy się w te wezwania i pozwólmy tym słowom przeniknąć nasze życie, by tak jak Ona stawać się autentycznymi świadkami Bożej miłości.

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

Trójjedyny Boże, stajemy przed Tobą, by wyrazić  naszą wdzięczność za dar, jakim jest nasza Siostra, Błogosławiona Maria Antonina Kratochwil

Dzień     I:             w przyjmowaniu krzyża niezłomna

Dzień     II:            w codziennej modlitwie Boga szukająca

Dzień   III:            postawą heroicznej wiary jaśniejąca

Dzień     IV:          w dziele wychowania kochająca i twórcza

Dzień     V:           Bogu we wszystkim posłuszna

Dzień     VI:          w duchu i życiu skromna i uboga

Dzień  VII:           prawdziwą miłością zło zwyciężająca

Dzień VIII:           mężnie i odważnie za Jezusem idąca

Dzień   IX:            wzorze stałego z Ojcem zjednoczenia

 Za Jej wstawiennictwem  prosimy Cię, otwórz nasze serca i  udziel nam tych łask jakimi obdarzyłeś naszą Siostrę, abyśmy były autentycznymi świadkami
Twojej miłości dla siebie nawzajem i w dzisiejszym podzielonym świecie. Amen.

DZIEŃ I – 3 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 W PRZYJMOWANIU KRZYŻA NIEZŁOMNA

 SŁOWO BOŻE:[Jezus] dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.  (Łk 9, 22)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI:W wypełnianiu posłannictwa Chrystusa, aby wszystkich doprowadzić do jedności z Ojcem, akceptujemy prawdę, że Tajemnica Paschalna staje się udziałem naszego życia. (JP, K 5)

 MÓDLMY SIĘ: Panie Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina naśladowała Ciebie w przyjęciu krzyża i oddała swoje życie z miłości. Przez przykład swego życia stawała się światłem i nie pozwoliła sobie, by lęk i zwątpienie przyciemniło Jej miłość do Ciebie.  Udziel nam łaski cierpliwości i wytrwałości w przeciwnościach, abyśmy potrafiły nieść nadzieję cierpiącym i ubogim.

 

Błogosławiona Siostro Mario Antonino, w przyjmowaniu krzyża niezłomna,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

DZIEŃ II – 4 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 W CODZIENNEJ MODLITWIE BOGA SZUKAJĄCA

 SŁOWO BOŻE:Zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami – powiada Kohelet – wszystko marność.  (Koh 12, 6-8)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI:W Piśmie świętym Bóg objawia nam Siebie; z Pisma świętego uczymy się odczytywać Jego działanie w naszym życiu. Jesteśmy czujne na Jego Słowo i działanie, otwarte wobec każdej drogi, na którą wzywa nas Jego Duch.  (JP, K 31)

 MÓDLMY SIĘ: Panie, Jezu Chryste! W życiu naszej Błogosławionej Siostry Marii Antoniny Ty zajmowałeś pierwsze miejsce. Wzbudź w nas pragnienie słuchania Twojego Słowa i wypełniania go, abyśmy zjednoczone z Tobą, z radością głosiły Ewangelię ludziom, do których nas posyłasz.

 Błogosławiona Siostro Mario Antonino, w codziennej modlitwie Boga szukająca,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

DZIEŃ III – 5 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 POSTAWĄ HEROICZNEJ WIARY JAŚNIEJĄC

 SŁOWO BOŻE:Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.  (1 Tm 6, 11-12)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI:Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i my jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa. (JP, K 4)

 MÓDLMY SIĘ: Panie Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina oddała Tobie całe swoje życie, a w wierze odnalazła głęboki pokój i nadzieję.
W czasach gdy tak wielu ludzi nie potrafi odnaleźć sensu swojego życia, umocnij nasze zawierzenie Tobie, abyśmy przez świadectwo naszego życia, prowadziły ludzi do Ciebie

 Błogosławiona Siostro Mario Antonino, postawą heroicznej wiary jaśniejąca,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

  

DZIEŃ IV – 6 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 

W DZIELE WYCHOWANIA KOCHAJĄCA I TWÓRCZA

SŁOWO BOŻE: Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”. (Łk 9, 47- 48)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI:Przynaglone miłością Chrystusa, decydujemy się wypełniać nasze posłannictwo przez służbę apostolską w dziele wychowywania. Przez wychowanie rozumiemy uzdalnianie ludzi, by mogli osiągnąć pełnię swych możliwości jako osoby stworzone przez Boga na Jego Obraz i Podobieństwo, i pomaganie im, by wykorzystywali swe zdolności dla budowania świata bardziej ludzkiego.  (JP, K 22)

 MÓDLMY SIĘ: Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona SiostraMaria Antonina obdarzała macierzyńską miłością dzieci, zwłaszcza ubogie i opuszczone,
i kierowała ich serca ku Bogu. Młodzież natomiast znajdowała w niej matkę zatroskaną o ich dojrzewanie do prawdziwego człowieczeństwa. Prosimy Cię, udziel nam łaski, byśmy i my umiały wspierać dzieci i młodzież dzisiejszego świata w ich rozwoju do pełni człowieczeństwa.

 Błogosławiona Siostro Mario Antonino,w dziele wychowania kochająca i twórcza,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

DZIEŃ V – 7 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 

BOGU WE WSZYSTKIM POSŁUSZNA

 SŁOWO BOŻE: Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.  (Mk 10, 45)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI:Miłość przynagla nas, byśmy jednoczyły naszą wolę z Wolą Bożą.  (JP, K 19)

MÓDLMY SIĘ:Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina, umocniona łaską, poszła za Twoim przykładem, gotowa przyjąć braki, zniewagi, prześladowanie, a nawet śmierć, ze względu na Królestwo Boże.  W obecnym czasie naszej historii, gdy przemoc, kłamstwo i brutalność tak często nas przerażają, spraw,by wypełnianie Woli Bożej było dla nas mocą do pokonywania wszelkich trudności.

 Błogosławiona Siostro Mario Antonino Bogu we wszystkim posłuszna,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

DZIEŃ VI – 8 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 

W DUCHU I ŻYCIU SKROMNA I UBOGA

 SŁOWO BOŻE: Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”.  (Łk 9, 57- 58)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI:W duchu głęboko przeżywanego ubóstwa stajemy wobec Boga
w całkowitym ogołoceniu i z pokorą przyjmujemy swoje człowieczeństwo. Naszym oparciem jest sam Bóg, który obdarza nas pokojem i radością, uzdalnia do wdzięczności za otrzymane dary i uwalnia nas od egoistycznej żądzy posiadania.  (JP, K 16)

 MÓDLMY SIĘ:Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antoninadoświadczyła czym jest głód,
a mimo tego dzieliła się z innymi więźniarkami swoją porcją codziennego chleba. Była szczególnie wrażliwa na potrzeby ubogich dzieci. Udziel nam tej łaski, byśmy rozumiały tych, którzy nas proszą o kawałek chleba. Niech nasze serca będą otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi.

Błogosławiona Siostro Mario Antonino, w duchu i życiu skromna i uboga,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

DZIEŃ VII – 9 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 

PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ ZŁO ZWYCIĘŻAJĄCA

 SŁOWO BOŻE: I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”. (Ap 12, 10-12a)

Z NASZEJ KONSTYTUCJI:W miarę jak nasza zażyłość z Chrystusem stale się pogłębia, wyzwala On nas do nowej i większej miłości. W ten sposób upodabniamy się coraz bardziej do Chrystusa oraz stajemy się znakiem Jego powszechnej miłości dla Kościoła i Jego wyzwalającego przymierza
z ludzkością.  (JP, K 13)

 MÓDLMY SIĘ:Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina była przekonana, że  wytrwała miłość ma moc uzdrawiania. Jednak  dzisiaj nadal  wrogość i przemoc niszczą rodziny, kultury, społeczeństwa, a świat ciągle  pozostaje rozdarty i podzielony przez niesprawiedliwość, konflikty rasowe, etniczne i narodowościowe. Prosimy Cię, udziel nam odwagi, by być świadkami jedności w podzielonym świecie i czynić wysiłki ku pojednaniu, gdziekolwiek jesteśmy.

 Błogosławiona Siostro Mario Antonino, prawdziwą miłością zło zwyciężająca,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

DZIEŃ VIII – 10 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 

MĘŻNIE I ODWAŻNIE ZA JEZUSEM IDĄCA

 SŁOWO BOŻE: Jezus powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.  (Łk 10,16)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI: Jezus uczy nas bezkompromisowych wymagań bezinteresownej miłości. Doświadczamy przyjęcia i odrzucenia, przeżywamy radość i zadowolenie, opuszczenie i ból. (JP, K 14)

 MÓDLMY SIĘ: Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina, jako Siostra Szkolna de Notre Dame, odważnie naśladowała Ciebie, dzieląc się swoją miłością, wiarą i nadzieją z innymi. Udziel nam łaski gorliwej miłości, głębokiej wiary i niezachwianej nadziei, abyśmy były zdolne ukazywać Ciebie światu.

 Błogosławiona Siostro Mario Antonino, mężnie i odważnie za Jezusem idąca,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

DZIEŃ IX – 11 czerwca

 Siostra Maria Antonina

 

WZORZE STAŁEGO Z OJCEM ZJEDNOCZENIA

 SŁOWO BOŻE: W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.  (Łk 10, 21- 22)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI:Jesteśmy stworzone do pełnej jedności z Bo­giem. Dlatego w czasie naszego ziemskiego życia czynimy wszystko, by jednoczyć się
z Nim coraz bardziej.  (JP, K 48)

 MÓDLMY SIĘ: Panie, Jezu Chryste! Fundamentem życia dla Błogosławionej Siostry Marii Antoniny było zawierzenie Ojcu. Posłuszeństwo Jego woli doprowadziło Ją do Tajemnicy Paschalnej.  Prosimy Cię, udziel nam łaski zawierzenia, byśmy umiały przeżywać wszelkie trudności w niezachwianym zawierzeniu Tobie. 

 Błogosławiona Siostro Mario Antonino, wzorze stałego z Ojcem zjednoczenia,

 MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 

 

BŁOGOSŁAWIONA MARIA ANTONINA KRATOCHWIL

 Siostra Szkolna de Notre Dame (1881-1942)

 Patronka Shalom

 

Siostra Maria Antonina Kratochwil urodziła się 21.08.1881 roku w Witkowicach k. Ostrawy, dokąd jej rodzice przenieśli się w 1879 roku z Węgierskiej Górki k/ Żywca w poszukiwaniu pracy. W 1885 r. powrócili z dziećmi do rodzinnych stron matki – Węgierskiej Górki, następnie osiedlili się w Bielsku.

 Do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame wstąpiła w 1901 roku. Pracowała jako nauczycielka w szkołach Zgromadzenia w Karwinie (1906-1909, 1910-1917), we Lwowie (1917-1925), jako przełożona, kierowniczka internatu i prefekta kandydatek w Tłumaczu (1925-1932), dyrektorka szkoły i prefekta kandydatek we Lwowie (1932-1939) oraz jako przełożona wspólnoty sióstr w Mikuliczynie (1940-1942).

 Podczas II wojny światowej, jako zakonnica, została usunięta ze szkoły (koniec 1939 r.), okresowo wysiedlona z całą wspólnotą sióstr z domu w Mikuliczynie (luty 1940 – czerwiec 1941), zaś 9 lipca 1942 roku wraz z siostrami wspólnoty została aresztowana i osadzona w więzieniu w Stanisławowie, gdzie w nieludzkich warunkach (głód, bicie, tortury, szyderstwa itp.), swoim świadectwem chrześcijańskiej miłości i wiary oraz przebaczenia, umacniała współsiostry i świeckie współwięźniarki. Zmarła na skutek tortur i choroby tyfus, dnia 2.10.1942 roku w Stanisławowie, w pięć dni po uwolnieniu jej wraz z siostrami z więzienia.

 Siostra Maria Antonina była wspaniałą postacią, człowiekiem głębokiej wiary, mądrą i kompetentną nauczycielką. Współpracujące z nią siostry oraz osoby świeckie w zachowanych wspomnieniach zgodnie świadczą, że cechowała ją bezgraniczna dobroć i życzliwość, radosne ukochanie swego powołania. Emanowała od niej niezmącona pogoda ducha i pokój. Bezinteresowną miłością otaczała dzieci, szczególnie ubogie i opuszczone. W cierpieniu widziała łaskę upodobnienia się do Chrystusa.