W duchu Założycielki

Głęboka wiara i wielka odwaga przynaglały założycielkę naszego Zgromadzenia - Matkę Teresę, by mimo nikłych środków podejmować ryzyko i nieść pomoc tam, dokąd była wzywana. Wiedziała, że miłość i głęboki duch modlitwy czynią owocnymi wszelkie podejmowane przez siostry prace apostolskie. Idąc za przykładem naszej Założycielki nie wykluczamy nikogo z naszej troski. Jesteśmy szczególnie wrażliwe na potrzeby dzieci, młodzieży i kobiet, często należących do najsłabszych w społeczeństwie. Dajemy pierwszeństwo ubogim. Staramy się być wrażliwe i uważne na wciąż nowe warunki w naszej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Staramy się odkryć, dokąd jesteśmy wezwane i którym z potrzeb świata mamy zaradzić. Dokładamy starań, by określić kim są ubodzy naszych czasów i gdzie istnieje największa potrzeba w dziedzinie wychowywania.Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w jej duchu.

Naśladujemy Chrystusa

Nasza służba apostolska jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa, byśmy kontynuowały Jego misję jednoczenia ludzi z Ojcem. Dzielimy się Radosną Nowiną, że Bóg kocha człowieka i czyni go zdolnym do miłości. Nasza praca apostolska ukierunkowana jest na służenie człowiekowi, pomaganie mu poprzez wychowanie w procesie wewnętrznej przemiany.


Wychowujemy

Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co robimy. Służba wychowawcza Sióstr de Notre Dame nie ogranicza się wyłącznie do bezpośredniego kształcenia w państwowych bądź prowadzonych przez Zgromadzenie instytucjach wychowawczych, ale jest zawsze „pracą nad doskonaleniem człowieka”, wszędzie tam, gdzie go stawia na naszej drodze Opatrzność Boża.

Dzięki temu każda siostra, także ta, która nie jest nauczycielką, jest wychowawczynią we wszystkim, czym jest i co czyni, powołaną, by przez sposób swojego życia i służby umożliwiać innym stały wzrost wewnętrzny. Wspieramy człowieka, by rozwinął się w pełni swej jednorazowości, by osiągnął pełnię swych możliwości jako osoba stworzona na obraz Boży, by wszechstronnie rozwijał każdy aspekt swego życia. Pobudzamy do rozwoju zdolności uczuciowe, społeczne i intelektualne, popieramy wzrost moralny i religijny. Zachęcamy do sensownego i twórczego wykorzystania czasu wolnego. Wychowujemy zachęcając, by zdobywane umiejętności wykorzystywać dla dobra innych, dla budowania świata bardziej ludzkiego. Jak nasza Założycielka, jesteśmy przekonane, że świat przemienia się, gdy przemienia się człowiek.

Instytucje wychowawcze

Prowadzimy bursy dla studentek, domy pomocy społecznej dla niepełnosprawnych chłopców, przedszkola, świetlice, wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Stałą, noworozwijającą się formą służby dzieciom i młodzieży jest wolontariat.

Katecheza

 Katecheza w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz w przedszkolach jest ważną dziedziną realizowania naszej wychowawczej służby wobec dzieci i młodzieży.

 Formacja dzieci i młodzieży

Wychowujemy nie tylko w szkole i naszych instytucjach wychowawczych. Starając się wychodzić na przeciw potrzebom dzieci i młodziey, organizujemy dla nich różne propozycje formacji. Organizujmy rekolekcje i dni skupienia, warsztaty oraz wycieczki.

Prowadzimy grupy przy parafiach takie jak: Grupy Maryjne, schole. Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach religijnych: pielgrzymkach, diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach modlitewnych. Wraz z dziećmi i młodzieżą aktywnie włączamy się w życie wspólnot parafialnych, na terenie których pracujemy.

 Apostolat modlitwy i cierpienia

Jako nieodłączny element naszej służby uznajemy modlitwy i cierpienia naszych starszych i chorych współsióstr.

Służba wspólnocie

Aby nasze wspólnoty mogły sprawnie funkcjonować, wiele sióstr podejmuje służbę przewodzenia wspólnocie oraz troskę o podstawowe potrzeby sióstr lub podopiecznych jako kucharki, furtianki lub angażując się w inne dzieła także niezbędne w codziennym życiu.
 

Poza granicami

 
Potrzeby naszego międzynarodowego Zgromadzenia oraz wrażliwość na konkretne wezwania sprawiają, że siostry są gotowe służyć sprawie Ewangelii także poza granicami naszego kraju podejmując różne prace dla Zgromadzenia (międzynarodowy nowicjat, finanse Zgromadzenia) lub pracę misyjną. Od 1990 roku nasze siostry pracują w Gambii w Zachodniej Afryce. Od września 2018 roku jedna z naszych sióstr wyjechała do Peru, gdzie pracuje w parafialnym przedszkolu oraz podejmuje pracę przy parafii prowadząc katechezy, spotkania dla służby liturgicznej ołtarza, zespołu muzycznego, seniorów, a także dbając o oprawę muzyczną Liturgii oraz w razie nieobecności kapłana przewodnicząc modlitwie, udzielając Komunii świętej oraz dbając o życie duchowe i religijne parafian. W najbliższym czasie jedna z sióstr rozpocznie pracę w Sudanie.