Nasze posłannictwo - głoszenie Radosnej Nowiny — wypełniamy jako Siostry Szkolne de Notre Dame; całe nasze życie oddajemy służbie tej jedności, dla której Chrystus przyszedł na ziemię. Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i my jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa.

Pismo święte, żywe Słowo Boga, jest niezbęd­ne dla naszego życia i modlitwy. W Piśmie świętym Bóg objawia nam Siebie; z Pisma świętego uczymy się odczytywać Jego działa­ nie w naszym życiu. Jesteśmy czujne na Jego Słowo i działanie, otwarte wobec każdej drogi, na którą wzywa nas Jego Duch. W ten sposób powoli ale konsekwentnie pociąga nas Bóg ku Sobie i upodabnia do Siebie.

 

 

 Eucharystia jest dla nas głównym źró­dłem i szczytem miłości i jedności, o które zabiegamy w naszych wspólnotach i w naszym świecie. W Eucharystii jesteśmy dopuszczone do miłosnej więzi, jaka łączy Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym.