Eucharystia jest dla nas głównym źró­dłem i szczytem miłości i jedności, o które zabiegamy w naszych wspólnotach i w naszym świecie. W Eucharystii jesteśmy dopuszczone do miłosnej więzi, jaka łączy Chrystusa z Ojcem w Duchu Świętym.

Jesteśmy w nowy sposób włączone w istotę całopalnej Ofiary Chrystusa i w tajemnicę dokonującego się wciąż Odkupienia. Spożywanie Owoców Uczty Ofiarnej – Chrystusowego Ciała i Krwi – jednoczy nas głębiej z Chrystusem oraz z naszymi siostrami i braćmi.       

Eucharystia przynagla nas, byśmy również składały nasze życie w ofierze, aby więź miłości wśród nas i wśród wszystkich ludzi coraz bar­dziej się pogłębiała. Fakt, że Jezus składa Siebie Samego Ojcu w Ofierze całopalnej za nas, jest dla nas wezwaniem do bezwarunko­wego naśladowania Jezusa w słowie i działa­niu. Pamięć o Jezusie i naśladowanie Go pobu­dzają nas do życia Eucharystią na co dzień, do całkowitego oddawania siebie za innych i do wdzięcznego przyjmowania ich oddania.

Podejmując wszędzie, gdzie jesteśmy, wysiłki w kierunku pojednania i jedności, wracamy jednocześnie do Stołu Eucharystycznego z ży­wym   przekonaniem  o  własnej  grzeszności i skażeniu świata oraz o głębi miłości Chrys­tusa, która zbawia. Nasze uczestnictwo w Ofie­rze   Eucharystycznej   jest   wiarygodne,   gdy wspaniałomyślnie  przyjmujemy  także  Ciało Mistyczne Chrystusa i naszym życiem dajemy świadectwo o Jego Królestwie. Gdy uczestniczymy w tym Sakramencie jedności i urzeczy­wistniamy go w życiu, odnajdujemy siebie naj­pełniej. Dlatego Eucharystia jest centrum na­szego życia ślubami, jego najgłębszym uzasa­dnieniem i mocą oraz najsilniejszym wezwa­niem dla naszej wspólnoty posłanniczej.